• jià   jie   jiè  
  • 6
  • WWJH
生词本

基本释义 详细释义

[ jià ]

1.价格:物~。调~。物美~廉。无~之宝。这个~可不贵。

2.价值:等~交换。

3.化合价的简称:氢是一~的元素。

4.姓。

[ jie ]

用在某些状语的后面:成天~忙。震天~响。

[ jiè ]

称被派遣传送东西或传达事情的人。

相关谜语

“价”为谜底的谜语

1.介绍人(打一字)