• diāo  
  • 10
  • UMFK
生词本

基本释义 详细释义

凋谢。例 :~零。岁寒然后知松柏之后~也。

百科释义

报错

凋,有“衰败,衰落”之意。 查看百科

注:百科释义来自于百度百科,由网友自行编辑。