• gòng   hǒng   gǒng  
  • 10
  • KAMY
生词本

基本释义

[ gòng ]

1.〔~吥〕地名,在柬埔寨。

2.地名用字。

[ hǒng ]

1.〔罗~曲〕词牌名。亦称“望夫歌”。

2.(嗊)

[ gǒng ]

推动,向上或向上推。

百科释义

报错

唝(嗊)gǒng,推动,向上或向上推。 查看百科

注:百科释义来自于百度百科,由网友自行编辑。