• yāo  
  • 12
  • KSVG
生词本

基本释义

〔喓喓〕虫叫的声音。

百科释义

报错

诗经作品出处喓々草虫,趯趯阜螽。未见君子,忧心忡忡。亦既见止,亦既觏止,我心则降。陟彼南山,言采其蕨。未见君子,忧心惙々。亦既见止,亦既觏止,我心则说。陟彼南山,言采其薇。未见君子,我心伤悲。亦既见止,亦既觏止,我心则夷。 查看百科

注:百科释义来自于百度百科,由网友自行编辑。

英文翻译

mosquito buzz; grasshopper chirp