• méng   máng   lóng   páng  
  • 7
  • DNEE
生词本

基本释义 详细释义

[ méng ]

〔~茸〕蓬乱的样子,如“孤裘~茸。”

[ máng ]

1.多毛的狗。

2.杂色:“衣之~服。”

[ lóng ]

古同“龙”。

[ páng ]

1.古通“庞”,高大:“虎见之,~然大物也。”

2.姓。

百科释义

报错

词目:尨、,拼音:máng méng páng、lóng。(会意字。从犬,从彡(shān)。“彡”表示毛饰。本义:多毛的狗) 查看百科

注:百科释义来自于百度百科,由网友自行编辑。