• dòng   tóng  
  • 9
  • MMGK
生词本

基本释义 详细释义

[ dòng ]

山洞(多用于地名):吉~坪(在湖南)。~中(在广西)。

[ tóng ]

崆峒(Kōngtóng),山名,在甘肃。又岛名,在山东。

英文翻译

cave; name of a mountain; cavern; variant of 峒