• rěn  
  • 7
  • VYNU
生词本

基本释义 详细释义

1.忍耐;忍受:~痛。

2.狠心;硬着心肠:~心。残~。

相关谜语

“忍”为谜底的谜语

1.心上插着刀刃(打一字)

英文翻译

to restrain oneself; to tolerate; to endure; to bear