• chéng   dèng   zhèng  
  • 15
  • NWGU
生词本

基本释义

[ chéng ]

1.心平,平均。

2.失意的样子。

[ dèng ]

〔懵~〕精神不爽。

[ zhèng ]

心静。

百科释义

报错

[广 韵]:直庚切,下平12庚,chéng,梗开二平庚澄[国 语]:chéng 查看百科

注:百科释义来自于百度百科,由网友自行编辑。

英文翻译

A kind of