•  
  • 15
  • IUOJ
生词本

基本释义 详细释义

液体沸腾溢出:看着锅,别让汤~出来!

百科释义

报错

潽是一个汉字,读音为pū,《现代汉语词典》作“潽 ”,“潽”不见于古代字书。 查看百科

注:百科释义来自于百度百科,由网友自行编辑。

英文翻译

to boil over