• xiào   xiāo  
  • 7
  • IEF
生词本

基本释义 详细释义

[ xiào ]

像;相似:惟妙惟~。

[ xiāo ]

姓。有些姓萧的人将自己的姓写作肖。

相关谜语

“肖”为谜底的谜语

1.明日落剃光头(打一字)

英文翻译

surname Xiao; Taiwan pr.; to resemble; resembling; similar; to be like