• gèn   gěn  
  • 6
  • VEI
生词本

基本释义 详细释义

[ gèn ]

1.八卦之一,卦形是“☶”,代表山。见〖八卦〗。

2.(Gèn)姓。

[ gěn ]

1.(性子)直;(说话)生硬:这个人真~!。他说的话太~!

2.(食物)坚韧而不脆:发~。~萝卜不好吃。