• suì   suí  
  • 12
  • UEPI
生词本

基本释义 详细释义

[ suì ]

1.顺心;称意:~心。~愿。

2.成功:百事乃~。阴谋未~。

3.文言连词。于是:书既发,~举兵。

[ suí ]

义同“遂(suì)”。用于“半身不遂”。

百科释义

报错

遂,中国常用汉字,有称心、如意、成功等意思,亦可做时间单位。 查看百科

注:百科释义来自于百度百科,由网友自行编辑。