• lán  
  • 17
  • QUGI
生词本

基本释义 详细释义

金属元素,符号La(lanthanum)。是一种稀土元素。银白色,质软,在空气中容易氧化。用于制备钐、铕和镱,镧的化合物用来制光学玻璃、高温超导体等。

英文翻译

lanthanum