Electronic

百科释义

报错

electronic,英语单词,形容词、名词,作形容词时意为“电子的”,作名词时意为“电子电路;电子器件”。 查看百科

注:百科释义来自于百度百科,由网友自行编辑。