Iranian

百科释义

报错

iranian,英语单词,主要用作形容词、名词,作形容词时译为“伊朗的;伊朗人的;伊朗语的”,作名词时译为“伊朗人;伊朗语”。 查看百科

注:百科释义来自于百度百科,由网友自行编辑。