honor

百科释义

报错

honor是一个英语单词,读音是英['ɔnə]美['ɑnɛ],可以用作动词或者名词,可以译作“尊敬”等中文意思。 查看百科

注:百科释义来自于百度百科,由网友自行编辑。